fbpx Skip to main content

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STRAPOPHILIA.PL

§ Założenia ogólne

1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym strapophilia.pl jest firma Rzeczy Magda Sikora, z siedzibą na ul. Armii Krajowej 7/52, w Nowym Sączu, (NIP: 734-355-26-88, REGON: 368406553)
2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email strapophilia@gmail.com, info@strapophilia.pl
3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu poiwnna zapoznać się z jego regulaminem.
4. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty email.
5. Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż akcesoriów.
6. Produkty sklepu są nowe.
7. Produkty są objęte roczną gwarancją.
8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ Realizacja zamówień oraz wysyłka

1. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila, wiadomości na portalu Facebook lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.
3. Ceny przesyłek podane są przy zamówieniu, po przejściu do realizacji koszyka. Do wyboru jest Kurier DPD lub GLS, a także odbiór osobisty w Nowym Sączu.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. Sklep nie realizuje zamówień na produkty personalizowane bez całkowitej opłaty z góry (nie wysyłamy za pobraniem)
6. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu
7. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena zawiera koszt przesyłki.
8. Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności: pasek z kolekcji 3-7 dni roboczych, pasek indywidualny 10 dni roboczych, nie dłużej jednak niż dni 30, voucher papierowy do 3 dni roboczych.
9. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
10. Forma płatności ustalana jest przez Klienta indywidualnie.
Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
a) przelew tradycyjny – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę – realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy;
b) płatności internetowe PayU – Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.
c) płatność internetowa PayPal- Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.
11. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§ Dostawa

1. Na terenie Polski usługi trasportowe świadczy firma DPD oraz GLS, przesyłki zagraniczne obsługuje Poczta Polska.
2. Miejscem dostawy  jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca (sklep) nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.
3. Towar jest dostarczany do pierwszych drzwi, np. bramy posesji lub drzwi zewnętrznych klatki schodowej, chyba że uzgodniono inaczej.
4. Przy odbiorze przesyłki nabywca powinien w obecności osoby wydającej towar sprawdzić czy przesyłka jest kompletna oraz nie posiada żadnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.
W przypadku ujawnienia, że produkt nosi ślady użytkowania, uszkodzenia, czy jest niezgodny z umową, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika protokół uszkodzenia przesyłki. Protokół jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia dalszego postępowania reklamacyjnego.
5. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

§ Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być napisane na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. Gwarant (sklep) ma zostać poinformowany o chęci odstąpienia od umowy telefonicznie, mailowo lub przez wiadomość na Facebooku.
5. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
6. Paski z indywidualnymi projektami (paski personalizowane) nie podlegają zwrotowi.
7. Koszty przesyłki ponosi Klient.
8. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
9. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2, 3 i 4 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ Prawa autorskie i inne

1. Kontrahent przekazując wzór graficzny lub inny w celu realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany jest posiadać prawo do dysponowania nim w celach związanych ze złożonym zamówieniem. Strapophilia nie prowadzi werykacji
praw kontrahenta do użycia wzoru graficznego lub innego przekazanego do realizacji zamówienia.
2. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu użycia wzoru graficznego lub innego wbrew prawom przysługującym tym osobom. 3. W przypadku wystąpienia po stronie Strapophilia szkody związanej z naruszeniem przez Strapophilia prawa osób trzecich do wzoru graficznego lub innego, kontrahent obowiązany jest naprawić powstałą szkodę.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanego przez Strapophilia przedmiotu zamówienia w materiałach reklamowych, stronie www, jako część ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Strapophilia co do jakości druku. Strapophilia ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla kontrahenta.
5. W przypadku, gdy kontrahent nie wyraża zgody na prezentację jego logo lub wzoru graficznego lub innego, jest on obowiązany zawrzeć taką informację w zamówieniu pod rygorem bezskuteczności późniejszego zastrzeżenia.

§ Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§ Postanowienia końcowe

1. Klient jest zobowiązany do zaznajomienia się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a dokonując zakupów od Strapophilii akceptuje jego warunki.
2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności w celu realizacji umowy sprzedaży, a także przesyłania mu materiałów reklamowych w formie elektronicznej lub papierowej oraz informacji o innych produktach oferowanych przez Sprzedawcę.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

§ Regulamin promocji z dnia 28.01.2019

1. Promocja trwa od 28.01.2019 roku do wyczerpania zapasów.
2. Produkty zakupione na promocji nie podlegają wymianie lub zwrotowi.
3. Paski zakupione podczas trwania promocji wysyłane będą do klienta w opakowaniach plastikowych/ekspozycyjnych.
4. Realizacja pasków promocyjnych może trwać do 5 dni roboczych.
5. Paski personalizowane nie podlegają warunkom tej promocji.
6. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
9. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Koszyk